ساختار سازمانی

دکتر رضا بشارتی زاده

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

محمدحسین رمضانی فوکلائی

رئیس هیأت مدیره

امین شمسی تبار

عضو هیأت مدیره

دکتر رضا بشارتی زاده

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

سید ابراهیم مهدویان

معاون مالی-اداری

علی محمد شهرباف

معاون اجرائی و نماینده مدیر عامل در کارخانه مشهد

امین شمسی تبار

معاون بازرگانی