خطوط تولید پروفیل‌های بسته

خطوط تولید پروفیل‌های بسته

کارخانه آمل دارای چهار خط تولید کاملاً مجزا از هم است که تولید پروفیل های مقاطع بسته در این خطوط صورت می‌گیرد. طبق طراحی صورت گرفته برای تولید هر نوع پروفیل قالب های مخصوص فرمینگ و سایزینگ در خط مربوطه نصب شده تا بهترین حالت شکل گیری ورق اتفاق بیافتد. در ابتدای خطوط تولید، نوار مناسب با عبور از قالب های فرمینگ به شکل لوله در آمده و درز ایجاد شده دستگاه جوش مداوم در فرایندی کاملاً کنترل شده جوشکاری می شود، لوله نهایی با عبور از بخش سایزینگ به شکل پروفیل درخواست شده در می‌آید و توسط اره در اندازه‌های مناسب برش خورده و بسته بندی می‌شود.