شعبه مرکزی

رضا بشارتی زاده

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

امین شمسی تبار

معاون بازرگانی و عضو هیئت مدیره

کیوان نظیری فرد

مدیر فروش

امیر وحید فخرداعی

مدیر خرید

حجت جباری

معاون مالی و اداری

حسین تقوی

مدیر اداری

رضا پور احمد

رئیس حسابداری مالی

ایمان مرادی نژاد

رئیس اداره خرید

مهدی عادلی

مدیر برنامه ریزی