شعبه مرکزی

رضا بشارتی زاده

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

امین شمسی تبار

معاون بازرگانی و عضو هیئت مدیره

حجت جباری

معاون مالی و اداری

کیوان نظیری فرد

مدیر پروژه‌ها

حسین تقوی

مدیر اداری

ایمان مرادی‌نژاد

مدیر اداره خرید

امیر فرجی کریمی

مدیرحقوقی

رضا پور احمد

رئیس حسابداری مالی