شعبه مرکزی

رضا بشارتی زاده

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

امین شمسی تبار

معاون بازرگانی و عضو هیئت مدیره

کیوان نظیری فرد

مدیر فروش

امیر وحید فخرداعی

مدیر خرید

حجت جباری

مدیر مالی

هاشم کریمی متین

مدیر حسابداری داخلی

حسین تقوی

مدیر اداری

علی رستمیان

مدیر مهندسی

رضا پور احمد

رئیس حسابداری مالی

ایمان مرادی نژاد

رئیس اداره خرید

مهدی عادلی

مدیر برنامه ریزی