معرفی مدیران

سید ابراهیم مهدویان

معاون مالی-اداری

علی محمد شهرباف

معاون اجرائی و نماینده مدیر عامل در کارخانه مشهد

امین شمسی تبار

عضو هیأت مدیره ومعاون بازرگانی

رضا بشارتی زاده

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره