گزارش هفتگی بازار فولاد (گزارش هفته 33 سال 2021)

بیلت
در بازار بیلت صادراتی سی آی اس متوسط قیمت از 635 تا 640 دلار هفته قبل به 620 دلار هر تن فوب کاهش داشت.  در چین هم هفته گذشته بیلت در بازار داخلی 32 دلار افت داشته 665 دلار هر تن درب کارخانه شد و همین افت بازار داخلی قیمت های وارداتی را نیز تا 15 دلار پایین آورده به 675 تا 677 دلار هر تن سی اف آر چین رساند.
در ترکیه قیمت بیلت وارداتی از 660 دلار به 635 تا 640 دلار هر تن سی اف آر رسید. قیمت بیلت صادراتی ترکیه نیز از 675 تا 680 دلار به 640 تا 645 دلار هر تن فوب کاهش داشت.
در بازار واردات جنوب شرق آسیا قیمت بیلت وارداتی از 685 دلار هفته قبل به 670 دلار هر تن سی اف آر کاهش داشت.
همچنین هفته گذشته به گزارش متال بولتن، قیمت بیلت صادراتی ایران از 610 تا 620 دلار به 610 تا 615 دلار هر تن فوب کاهش داشت.

مقاطع
هفته گذشته قیمت میلگرد صادراتی سی آی اس از 770 دلار به 755 دلار هر تن فوب کاهش داشت.
در چین قیمت میلگرد صادراتی با 2  دلار افت  906  دلار هر تن فوب شد. میلگرد صادراتی ترکیه نیز  از  710 تا 715 دلار به 685 دلار هر تن فوب رسید.
در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز میلگرد کمی افت داشته از 750 دلار به 745 تا 750 دلار  هر تن سی اف آر رسید.
همچنین در بازار امریکا نیز میلگرد در 960 دلار هر شورت تن درب کارخانه باقی ماند.

ورق
هفته گذشته ورق گرم صادراتی سی آی اس 5 دلار افت داشته 920 دلار هر تن فوب شد. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین  با 11 دلار افت به 907 دلار  هر تن فوب رسید.
در ترکیه آخرین قیمت ورق گرم وارداتی هفته گذشته از 950 دلار به 925 تا 930 دلار هر تن سی اف آر رسید. ورق گرم وارداتی در جنوب شرق آسیا نیز از  920 تا 925 دلار  به 905 دلار هر تن سی اف آر کاهش داشت.
در بازار داخلی اروپا ورق گرم 10 یورو افت داشته 1140 یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار امریکا نیز ورق گرم از 1898 دلار به 1909 دلار هر شورت تن درب کارخانه بهبود داشت.
همچنین هفته گذشته متوسط قیمت اسلب صادراتی ایران بنا بر گزارش متال بولتن از 725 تا 740 دلار به 710 دلار هر تن فوب  رسید. اسلب سی آی اس نیز در 795 دلار  هر تن فوب ثبات داشت.

پایگاه خبری فولاد ایران

۳۰ مرداد ۱۴۰۰

دسته‌بندی: